Ook met het plannen van een bruiloft of andere mooie ceremonie ontkomen we er niet aan; de Algemene voorwaarden!
Misschien heel saai om te lezen.. Maar toch, wel belangrijk!
Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als een bruiloft plotseling niet doorgaat? Moet je de factuur dan wel betalen?

 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Wendela van Beek-Treep van ‘Wonderfeel Weddings’ zelfstandig trouwambtenaar.

 

 

 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

 

 

Wonderfeel Weddings: de onderneming van Wendela van Beek-Treep, waarbij Wendela van Beek-Treep, actief is als trouwambtenaar en in die functie zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie. Waar ‘Wonderfeel Weddings ’ staat, mag ook ‘Wendela van Beek-Treep’ gelezen worden en vice versa;

 

 

 

 

 • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Wonderfeel Weddings een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
 • overeenkomst: elke overeenkomst van ‘Wonderfeel Weddings, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Wonderfeel Weddings’ en door deze laatste aanvaard;
 • diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Wonderfeel Weddings’ en cliënt verrichte werkzaamheden door Wendela van Beek-Treep van ‘Wonderfeel Weddings’

 

 

 

 

TOEPASSELIJKHEID

 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Yes ik wil’

 

 

 

 

ALGEMEEN

 

 

 

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

 

 

 

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Wonderfeel Weddings’ komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling van €450,- is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van ‘Wonderfeel Weddings’.

 

 

 

 

HONORERING EN BETALING

 

 

 

 

Prijzen van ‘Wonderfeel  Weddings’ zijn inclusief BTW, maar exclusief reis-verblijfkosten en andere, eventuele, bijkomende kosten. Over dergelijke bijkomende kosten wordt tijdig gecommuniceerd.
‘Wonderfeel Weddings’ rekent een vast bedrag, resp. € 450,00 dat binnen 14 dagen na de datum

 

 

 

 

van de overeenkomst op de door ‘Wonderfeel Weddings’ aangewezen bankrekening gestort dient te zijn. Het restbedrag dient middels een 2e factuur uiterlijk 14 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door ‘Wonderfeel Weddings’ aangegeven bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt c.q. niet binnen twee weken voor de huwelijksdatum heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Wonderfeel Weddings’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Bovendien is ‘Wonderfeel Weddings’ in een dergelijk geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

 

 

De door ‘Wonderfeel Weddings’ gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland is per opdracht verschillend. De reiskosten bedragen €0,30 per km. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

 

 

 

 

Ten alle tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.

 

 

 

 

Cliënt is aan ‘Wonderfeel Weddings’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Wonderfeel Weddings’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Wonderfeel Weddings’ de vordering aan derden uit handen geeft.

 

 

 

 

ONGEVAL/ZIEKTE/ ‘WONDERFEEL WEDDINGS, CALAMITEITEN

 

 

 

 

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Wonderfeel Weddings’ haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. Onder ‘overmacht’ valt iedere vorm van tekortkoming die niet alleen aan ‘Wonderfeel Weddings’ kan worden toegerekend.
Hier kan sprake van zijn in geval van ziekte van Wendela van Beek – Treep, files, andersoortige verkeersvertragingen/annuleringen, negatieve reisadviezen maar ook een verstoorde relatie

 

 

 

 

In deze gevallen zal er door ‘Wonderfeel Weddings’ uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van ‘‘Wonderfeel Weddings’, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt. Indien het niet lukt om een dergelijke vervanging te vinden zal de betaling van cliënt geretourneerd worden. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst.

 

 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 

 

 

‘Wonderfeel Weddings’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Wonderfeel Weddings’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Wonderfeel Weddings’.

 

 

 

 

De door ‘Wonderfeel Weddings’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Wonderfeel Weddings’ en de cliënt (inclusief BTW).

 

 

 

 

ANNULERING

 

 

 

 

Mocht cliënt na betaling van het voorschot, -lange termijn- twijfels hebben om wat voor reden dan ook, mag de opdracht geannuleerd worden. De betaling van cliënt wordt in dit geval niet teruggestort.
In geval van annulering -korte termijn- van de opdracht door cliënt brengt ‘Wonderfeel Weddings’  de volgende kosten in rekening:

 

 

 

 

 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 75% van het totaalbedrag.
 • Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 95% van het totaalbedrag.
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100%

 

 

 

 

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

 

 

 

 

ONTBINDING

 

 

 

 

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 

 

 

 

 • Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
 • In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
 • De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

 

 

 

 

In de hierboven genoemde situaties is ‘Wonderfeel Weddings’ gerechtigd een vergoeding van reeds gemaakte kosten en/of een schadevergoeding te verlangen van cliënt.

 

 

 

 

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 

 

 

 

 • Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van ‘Wonderfeel Weddings’.
 • Staking van de bedrijfsactiviteiten van ‘Wonderfeel Weddings’
 • Overlijden van de trouwambtenaar van ‘Wonderfeel Weddings’

 

 

 

 

GEHEIMHOUDINGEN / PRIVACY

 

 

 

 

‘Wonderfeel Weddings’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. ‘Wonderfeel Weddings’
gaat zorgvuldig om met dergelijke gegevens. Deze zullen niet voor andere doeleinden
gebruikt worden zonder toestemming van de cliënt.

 

 

 

 

KLACHTEN

 

 

 

 

‘Wonderfeel Weddings’ streeft ernaar om iedereen een fantastische dag te bezorgen. Toch kan de
cliënt ontevreden zijn over de uitvoering van ‘Wonderfeel Weddings’.
Heeft de cliënt een klacht na de huwelijksvoltrekking, dan vragen wij om dit zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven. Dit geeft
‘Wonderfeel Weddings’ de kans om samen met de cliënt de klacht te bespreken en eventueel te
compenseren.

 

 

 

 

Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door ‘Wonderfeel Weddings’ dienen door cliënt
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na verrichting van de opdracht,dan wel binnen 10 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.

 

 

 

 

Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van ‘Wonderfeel Weddings’ dienen 10 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan ‘Wonderfeel Weddings’ kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op

 

 

 

 

‘Wonderfeel Weddings’

 

 

 

 

t.a.v. Wendela van Beek-Treep

 

 

 

 

Kuyperlaan 17

 

 

 

 

1412 EV Naarden

 

 

 

 

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

 

 

 

 

GEHEIMHOUDING

 

 

 

 

‘Wonderfeel Weddings’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

 

 

 

 

VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 

 

 

 

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van ‘Wonderfeel Weddings’ van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Wonderfeel Weddings’ is het Nederlands recht van toepassing.